Oleh: Dr. Nor Asiah binti Mohamad @ Razak
17 Mei 2024

Seiring dengan pelancaran Dasar Pendidikan Digital (DPD) pada 28 November 2023 oleh Menteri di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) iaitu Fadhlina Sidek  untuk melahirkan pelajar fasih digital, kecerdasan buatan (AI) adalah elemen penting yang perlu diketengahkan bagi meletakkan Malaysia setaraf dengan dunia dalam mendepani cabaran Revolusi Indusrtri ke-5 atau 5IR.

AI adalah cabang sains komputer dan kejuruteraan perisian yang bertujuan untuk mencipta mesin atau sistem yang boleh melaksanakan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti penaakulan, pembelajaran, membuat keputusan, dan penyelesaian masalah. AI telah menjadi sebahagian dalam kehidupan seharian manusia, dari telefon pintar sebagai pembantu peribadi dan chatbots dalam talian kepada aliran data yang mengandungi maklumat, pengetahuan, dan idea, yang perlu diuruskan untuk menghasilkan maklumat yang bermakna.

Pendidikan dalam era transformasi digital hari ini terus berkembang dengan pengintegrasian AI dalam aspek pedagogi. AI dalam pendidikan merujuk kepada pengintegrasian teknologi canggih dan terkini atau alat yang meningkatkan pembelajaran bermakna dalam kalangan pelajar. Menurut laporan Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) pada 2021, AI bermula pada tahun 1970-an dengan memperkenalkan komputer sebagai tutor peribadi kepada manusia untuk pengajaran yang berkesan dengan menggunakan teknik AI berasaskan peraturan bagi menyesuaikan atau memperibadikan pembelajaran secara automatik kepada pelajar.

UNESCO juga mengkategorikan AI dalam pendidikan kepada tiga jenis alat: 1) AI untuk pelajar: menyokong pembelajaran dan penilaian; 2) AI untuk guru: menyokong pengajaran; dan 3) AI untuk sistem: menyokong pengurusan institusi pendidikan.

Manakala, DPD menggariskan enam teras merangkumi: 1) murid fasih digital, 2) pendidik kompeten digital, 3) budaya kepemimpinan digital berwawasan, 4) pengupayaan infrastruktur dan infostruktur, 5) kandungan digital berkualiti dan 6) rakan strategik yang komited. Dalam konteks AI dalam Pendidikan, teras utama melibatkan penggunaan teknologi seperti ChatGPT bagi meningkatkan keterlibatan pelajar, motivasi belajar dan keterampilan abad ke-21. Teras kedua melibatkan penggunaan AI membantu pendidik meningkatkan keterampilan mengajar, pengembangan profesional, serta membantu pendidik dalam penilaian dan pengurusan pembelajaran. Teras ketiga melibatkan kepemimpinan digital seorang pemimpin pendidikan yang dapat memimpin pelaksanaan AI di institusi pendidikan dan memastikan penggunaan AI yang relevan dan berkesan. Teras keempat melibatkan teknologi AI membantu mengoptimumkan pengelolaan data, akses ke informasi, dan pengembangan platform pembelajaran. Teras kelima melibatkan penggunaan algoritma dan analisis data bagi membantu menyusun kandungan yang efektif dan menyesuaikan dengan keperluan setiap pelajar. Teras terakhir melibatkan kolaborasi antara  pengeluar teknologi dan penyelidik untuk memperkaya pengalaman belajar dan memastikan kesinambungan inovasi.

Tujuan artikel ini adalah untuk meneroka perspektif pedagogi AI dalam pendidikan, dan bagaimana AI boleh digunakan untuk meningkatkan proses dan hasil pengajaran dan pembelajaran. Objektif artikel ini adalah untuk: 1) membincangkan manfaat dan cabaran AI dalam pendidikan; 2) implikasi pedagogi AI dalam pendidikan; dan 3) menyediakan beberapa cadangan untuk penyelidikan dan amalan masa depan bagi AI dalam pendidikan.

AI dalam pendidikan mempunyai banyak faedah dan cabaran yang perlu dipertimbangkan. Beberapa faedahnya ialah AI dapat meningkatkan hasil pembelajaran dengan kesesuaian pembelajaran mengikut kadar kemampuan pelajar, dan menyediakan maklum balas serta penilaian peribadi berdasarkan keperluan, keutamaan, dan kemajuan pelajar. Pengintegrasian AI dalam pendidikan membolehkan pendidik memantau pembelajaran pelajar secara personal dengan menganalisis data pelajar dan menyediakan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan keperluan pelajar. AI juga boleh meningkatkan kecekapan dan kebolehcapaian dengan mengautomasikan dan mengoptimumkan pelbagai tugas, seperti penggredan, penjadualan, dan penjanaan kandungan, membolehkan pelajar mengakses pendidikan pada bila-bila masa dan di mana sahaja, tanpa mengira lokasi, zon waktu atau jenis peranti mereka. AI juga boleh meningkatkan kemasukan dan kepelbagaian dengan menyokong pelajar berkeperluan khas, seperti pelajar kurang upaya, kesukaran belajar, atau halangan bahasa dengan menyediakan kandungan dan pedagogi yang berkaitan dengan budaya dan linguistik.

Bagaimanapun, AI dalam pendidikan juga menimbulkan banyak cabaran, seperti isu etika, sosial, teknikal, dan pedagogi. Isu etika termasuk privasi, keselamatan, bias, dan akauntabiliti kerana AI adalah teknologi untuk mengumpul, menyimpan, dan memproses sejumlah besar data peribadi dan sensitif, yang mungkin terdedah kepada pelanggaran, penyalahgunaan atau manipulasi, dan mungkin memberi gambaran atau mengukuhkan isu ketidaksamaan atau prasangka yang sedia ada. Isu-isu sosial termasuk kesan AI terhadap hubungan manusia, nilai, dan emosi, seperti bagaimana teknologi AI boleh mempengaruhi interaksi guru-pelajar, rasa kekitaan, motivasi, dan kesejahteraan pelajar dan pendidik. Isu teknikal termasuk kualiti, kebolehpercayaan, dan kesahihan teknologi AI. Contohnya, AI berkemungkinan mempunyai kesilapan, batasan, atau ketidakkonsistenan, dan ia mungkin memerlukan penyelenggaraan, kemas kini dan penilaian berterusan. Isu pedagogi termasuk penjajaran konstruktif, integrasi, penilaian AI dalam kurikulum, objektif pembelajaran, & kriteria penilaian. Pengintegrasian AI dalam Pendidikan mungkin memerlukan kemahiran, kecekapan, dan literasi baru untuk kedua-dua pelajar dan pendidik.

AI dalam pendidikan memberi implikasi terhadap pedagogi. Salah satu implikasi pedagogi ialah AI dapat memperibadikan pembelajaran, di mana pelajar dapat menyesuaikan kandungan pembelajaran, rentak, gaya, dan kesukaran kepada setiap pelajar berdasarkan pengetahuan terdahulu, matlamat pembelajaran, dan keutamaan pembelajaran mereka. Ini dapat meningkatkan penglibatan, motivasi, dan autonomi pelajar, dan juga dapat memupuk pembelajaran, metakognisi, dan refleksi kendiri. Pembelajaran secara kendiri boleh disokong oleh AI seperti sistem tutor pintar, sistem pembelajaran adaptif, dan sistem pengesyoran, yang dapat memberikan arahan, maklum balas, bantuan, dan sumber yang disesuaikan kepada pelajar. Implikasi pedagogi lain ialah AI dapat menyokong pelajar berkeperluan khas, di mana institusi pendidikan menyediakan peluang pembelajaran yang mudah diakses dan inklusif untuk pelajar yang menghadapi halangan atau cabaran dalam pembelajaran mereka, seperti pelajar kurang upaya, kesukaran belajar, atau halangan bahasa. Ini dapat meningkatkan penyertaan, keyakinan, dan pencapaian pelajar, juga dapat memupuk ekuiti, kepelbagaian, dan keadilan sosial. Sokongan untuk pelajar berkeperluan khas boleh disediakan oleh AI seperti pengecaman pertuturan, teks-kepada-ucapan, pemprosesan bahasa semula jadi, dan visi komputer, yang membolehkan komunikasi dalam pelbagai modal, terjemahan, transkripsi, dan anotasi kandungan pembelajaran. Implikasi pedagogi ketiga ialah AI dapat memberikan analisis mengenai pembelajaran untuk guru dan pelajar, di mana AI boleh mengumpul, menganalisis, dan menggambarkan sejumlah besar data mengenai proses dan hasil pembelajaran, seperti tingkah laku, prestasi, kemajuan, dan maklum balas pelajar. Ini dapat meningkatkan kesedaran, pemahaman, dan peningkatan pembelajaran pelajar, dan juga dapat memupuk penentuan keputusan berasaskan bukti, intervensi, dan penilaian untuk guru. Analisis pembelajaran boleh disediakan oleh AI seperti perlombongan data pendidikan, dan rangkaian neural buatan, yang dapat menghasilkan pandangan, ramalan, dan cadangan untuk pelajar dan guru.

AI dalam pendidikan berpotensi untuk penyelidikan dan amalan masa depan yang perlu diterokai. Salah satu bidang adalah aspek etika, undang-undang, dan sosial AI dalam pendidikan, di mana terdapat keperluan untuk membangun dan melaksanakan prinsip, piawaian, dan garis panduan etika untuk reka bentuk, pembangunan, dan penggunaan AI dalam pendidikan, dan untuk memastikan perlindungan, ketelusan, dan akauntabiliti data dan algoritma yang terlibat. Terdapat juga keperluan untuk meneroka dan menangani kesan sosial dan emosi AI terhadap pelajar dan pendidik, dan untuk memupuk perkembangan nilai-nilai manusia, seperti empati, kreativiti, dan pemikiran kritis, dalam konteks AI. Bidang lain ialah aspek pedagogi dan kurikulum AI dalam pendidikan, di mana terdapat keperluan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan AI dengan objektif pembelajaran, kriteria penilaian dalam kurikulum, dan untuk menilai keberkesanan dan kesan AI terhadap hasil pembelajaran dan pengalaman pembelajaran. Terdapat juga keperluan untuk membangun dan melaksanakan model dan strategi pedagogi baru yang dapat memanfaatkan potensi AI untuk meningkatkan pembelajaran yang bermakna, seperti pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berasaskan projek, dan pembelajaran berasaskan masalah, dan untuk memupuk pembangunan kemahiran dan kecekapan baru, seperti literasi digital, literasi data, dan literasi AI, dalam kalangan pelajar dan pendidik. Terkini, wujudnya AI Generatif seperti ChatGPT mampu menolong pelajar menyelesaikan masalah secara menggunakan pemikiran logik dalam berinteraksi, hanya dengan menggunakan bahasa perbualan, dan mesin menjawab pertanyaan dalam bentuk penjanaan teks, kod, dan jadual mengikut keperluan pelajar. Bidang ketiga adalah aspek teknikal dan inovasi AI dalam pendidikan, di mana terdapat keperluan untuk memperbaiki dan menginovasi kualiti, kebolehpercayaan, dan kesahihan teknologi AI, dan untuk memastikan keserasian, saling kendali, dan skalabiliti dengan teknologi dan platform sedia ada dan terkini. Terdapat juga keperluan untuk meneroka dan bereksperimen dengan teknologi AI terkini dan aplikasi baru, seperti realiti maya, realiti terimbuh, dan blockchain, untuk memupuk pembangunan kreativiti, inovasi, dan keusahawanan dalam kalangan pelajar dan pendidik.

AI dalam pendidikan adalah topik yang mempunyai banyak implikasi pedagogi dan cabaran dalam era transformasi digital. Artikel ini telah meneroka perspektif pedagogi AI dalam pendidikan, dan bagaimana AI boleh digunakan untuk meningkatkan proses dan hasil pengajaran dan pembelajaran. Artikel ini telah membincangkan manfaat dan cabaran AI dalam pendidikan, seperti bagaimana AI dapat meningkatkan hasil pembelajaran, kecekapan, kebolehcapaian, dan kemasukan pelajar, tetapi juga bagaimana AI ini dapat menimbulkan isu-isu etika, sosial, teknikal, dan pedagogi. Artikel ini juga telah menganalisis implikasi pedagogi AI dalam pendidikan, seperti bagaimana AI dapat memperibadikan pembelajaran, menyokong pelajar berkeperluan khas, menyediakan analisis mengenai pembelajaran untuk guru dan pelajar, dan meningkatkan pembelajaran yang bermakna. Artikel ini juga telah menyediakan beberapa cadangan untuk penyelidikan dan amalan masa depan bagi AI dalam pendidikan, seperti penekanan dalam pembangunan dan pelaksanaan prinsip, piawaian, dan garis panduan etika untuk AI dalam pendidikan, menyelaraskan dan mengintegrasikan AI dalam kurikulum, objektif pembelajaran, dan kriteria penilaian, dan memberi penekanan dalam meningkatkan dan menginovasi kualiti, kebolehpercayaan, dan kesahihan teknologi AI. AI dalam pendidikan adalah bidang yang mempunyai banyak peluang dan cabaran untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, dan ia memerlukan penyelidikan, pembangunan, dan penilaian yang berterusan untuk memastikan kesan etika, sosial, teknikal, dan pedagoginya.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)